Barcontrol Systems AS - Allmenne betingelser

1. ANVENDELSE

Disse vilkårene («Vilkår») regulerer enhver kundes og brukers («Kunden») anvendelse og bruk av Barcontrol Systems AS POS – programvare «Gastrofix».

Kunden og Barcontrol Systems omtales sammen som «Partene».

Abonnementsbetingelsene aksepteres gjennom tegning av skriftlig kontrakt, eller ved å krysse av «Jeg har lest, forstått og aksepterer Barcontrol Systems generelle betingelser» ved oppretting av Gastrofix-konto. Abonnementsbetingelsene gjelder mellom Barcontrol Systems (heretter kalt «Leverandøren») og Kunden.

Leverandøren har rett til å endre abonnementsbetingelsene. Sist oppdatert 26.02.2018. De gjeldende abonnementsbetingelsene aksepteres av Kunden før en avtale inngås mellom Leverandøren og Kunden. Det er Kundens ansvar å til enhver tid holde seg ajour med gjeldende abonnementsbetingelser. Gjeldende abonnementsbetingelser er tilgjengelig på http://www.barcontrol.no/betingelser

2. TJENESTEN

Tjenesten omfatter, avhengig av vilkårene i avtalen i hvert enkelt tilfelle,  følgende tjenester:

  • Levering av Gastrofix programvare til kunden for bruk på enkelte mobile enheter som nettbrett og smarttelefoner
  • Organisering av tilgjengelig online lagringsplass for å kjøre programvaren i Gastrofix datasenter via Internett eller som en cloud computing tjeneste
  • Hvis tjenesten omfatter tilgjengelig online lagringsplass og databehandling, vil tjenesten bli gjort tilgjengelig via produsentens datasenter eller en server utpekt av leverandøren, der Gastrofix database og programvare kjører med egen spesifisert funksjonalitet for kunden. Datasentre og cloud-tjenester er lokalisert i EU.

3. BARCONTROL SYSTEMS PLIKTER

3.1 Ajourhold

Leverandøren forplikter å til enhver tid holde serveren oppdatert,  forebygge mulige uforutsette driftsavbrudd på best mulig måte, samt ta jevnlig backup av databasen. Alle kostnader i forbindelse med oppdatering/backup av server dekkes av Barcontrol Systems

3.2 Brukernavn og passord

Barcontrol Systems utleverer brukernavn og passord for pålogging til kunden.

Dette utstedes normalt til daglig leder i Kundens foretak, eller person etter fullmakt fra tilsvarende. Kunden har mulighet til selv å definere ulike brukerkonti i databasen. Barcontrol Systems kan kreve endring i brukernavn og passord av sikkerhetsmessige og systemtekniske årsaker.  

3.3 Varslingsplikt

Barcontrol Systems skal ved planlagt driftsavbrudd eller feil/mangler ved systemet, varsle Kunden innen rimelig tid i den grad dette er praktisk mulig.  

Barcontrol Systems tilstreber å legge planlagte driftsavbrudd til tider hvor det skaper minst sjenanse for Kunden

4. KUNDENS RETTIGHETER OG PLIKTER

4.1 Bruksrett

All underliggende data på i databasen, som for eksempel mat-og drikketilbud, priser, bordoppsett i restauranten , servicepersonell i restauranten m.m. vedlikeholder kunden selv, eller Kunden kan be Leverandøren om assistanse mot en kostnad.  Dataene skal tastes inn i felter beregnet for dette formålet. Leverandøren kan ikke garantere at denne informasjonen er komplett og reflekterer den aktuelle driften riktig . Leverandøren kan heller ikke garantere for riktigheten av opplysningene.

4.2 Oppbevaring av data

De brukernavn og passord som er blitt tildelt av Barcontrol Systems, forplikter Kunden seg til å oppbevare betryggende og utilgjengelig for uvedkommende. Alle transaksjoner i systemet der disse koder er brukt, anses for å være foretatt av Kunden og dennes bemyndigede personell. Kunden er selv ansvarlig for bruk, også urettmessig bruk, som er gjort med hans brukernavn og passord.  Ved mistanke om at uvedkommende kan ha fått tilgang, plikter Kunden umiddelbart å varsle Barcontrol Systems

4.3 Varslingsplikt

Kunden skal umiddelbart varsle eventuelle feil/mangler eller driftsproblemer som måtte oppstå til Barcontrol Systems.

Slikt varsel skal skje skriftlig, og skal så klart og tydelig som mulig angi feilens/ mangelens art og virkningen for Kunden. Unnlater Kunden å varsle som nevnt, taper Kunden sin rett til å påberope seg feilen/ mangelen.

5. TAUSHETSPLIKT

Partene skal behandle som bedriftshemmelighet og bevare taushet om alle opplysninger og materiale som etter en forsiktig og lojal vurdering må antas å være av betydning å hemmeligholde av hensyn til den annen Part.

Tilsvarende gjelder opplysninger som er merket konfidensielt, med mindre det er informasjon som er allment kjent, eller som Partene mottar fra en kilde som rettmessig kan gi den fra seg  eller krav om utlevering følger av lov, rettskraftig dom eller kjennelse. Partene skal påse at slike opplysninger ikke gis uvedkommende. Taushetsplikten gjelder Partenes ansatte, underleverandører og andre som handler på Partenes vegne i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen. Hver av Partene skal påse at deres personell er kjent med slik taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter avtalens opphør, og etter ansattes fratredelse fra stilling hos Partene.  

6. AVTALENS VARIGHET

Minste avtaleperiode er 3 måneder. Etter denne perioden kan avtalen kanselleres med en 3 måneders oppsigelsestid. Kontrakten vil utløpe ved slutten av den tredje måneden etter at oppsigelse har blitt mottatt. Ved vesentlig mislighold av noen parts plikter etter denne avtalen kan den annen part heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Vesentlig mislighold anses å foreligge:  

  • Ved endring i kundeforholdet, for eksempel ved vesentlige svekkelser i Kundens økonomiske situasjon,  
  • Dersom Kunden misligholder sine forpliktelser vesentlig i henhold til  annet avtaleforhold mellom  partene,
  • Ved betalingsmislighold av leveranser fra Barcontrol Systems som varer ut over 30 dager,
  • Ved krenkelse av Barcontrol Systems eller tredjemanns immaterielle rettigheter eller denne avtales pt. 4

Som mislighold regnes ikke hel eller delvis hindring som etter norsk alminnelig kontraktsrett anses som force majeure. Avtalen kan ikke sies opp så lenge slik hindring foreligger, med mindre hindringen varer lenger enn tre måneder. Partenes rettigheter og plikter etter avtalen suspenderes så lenge hindring som nevnt varer, med et rimelig tillegg for nødvendig avbrudd.

7. FAKTURERING

De tilbudte priser er nettopriser ex. MVA.

Ved ordretegning betales ordrebeløpet i sin helhet med mindre annet er avtalt.

Dersom faktura ikke er betalt til forfall vil faktura bli oversendt til inkasso for innkreving. Kunden er ansvarlig for de kostnader som da påløper.

Kunden er inneforstått med at selger har salgspant i utstyret til det er fullt ut betalt..

Lisens faktureres forskuddvis hvert kvartal med 14 dagers betalingsfrist. Barcontrol Systems forbeholder seg retten til å midlertidig deaktivere tilgang til tjenesten dersom betalingen misligholdes.

Det kan forekomme justeringer av lisenskostnader, Barcontrol Systems vil i så fall varsle skriftlig  om dette minimum 3 måneder i forveien.

8. LEVERINGBETINGELSER

Alt utstyr leveres fritt vårt lager i Oslo.

Arbeid og reisekostnader i forbindelse med installasjon kommer i tillegg til tilbudte priser dersom ikke annet er avtalt.                                       

Arbeid som utføres utenom ordinær arbeidstid belastes etter våre regler for overtidsbetaling. Kunden er ansvarlig for å tilrettelegge for installasjon, med hensyn til å fristille plass,  utføre snekkerarbeid, el. installasjon og nødvendig ledningsstrekking.

Kostnader forbundet med dette bekostes av kunden, og må være utført før vår installasjon begynner.

Leveringer utover tilbudet debiteres med ordinær pris.

Kunden er ansvarlig for å varsle andre involverte parter dersom vår installasjon griper inn i deres interesser.

Nettverk som er levert av tredje part er ikke Leverandøren sitt ansvar. Det skal settes opp i henhold til Gastrofix' spesifikasjoner.

9. GARANTIBETINGELSER

Utstyret har 12 måneders garanti mot fabrikasjons- eller materialfeil. På utført arbeid er det 3 måneders garanti.

På Apple-produkter som er kjøpt gjennom Barcontrol, plikter kunden å forholde seg til garantibestemmelsene til Apple Norge. Forutsetningen for garantien er at reklamasjon blir gjort straks feilen oppdages, og at utstyret er brukt forsvarlig og i følge manualer. Garantien bortfaller dersom andre enn Barcontrol Systems autoriserte installatør har installert eller foretatt service på utstyret. Garantien gjelder ikke batterier eller normal slitasje i 12 måneders- perioden.

Barcontrol Systems er ikke ansvarlig for eventuelle avbrudd, inkompatibilitet eller skader av noen art som følge av tredjeparts systemer og tjenester, herunder, men ikke begrenset til, driftsforstyrrelser for Kundens betalingssystem.

Garantien innebærer at deler som ved reklamasjon konstanteres defekte av Barcontrol Systems, vil kostnadsfritt bli byttet ut. Feilaktig monteringsarbeid vil rettes opp av oss uten kostnad for kunden.

For garantiarbeid gjelder at dette blir utført under ordinær arbeidstid.

Kjøperen har fri telefonrådgiving i 2 måneder i normal arbeidstid etter installasjonen.

Barcontrol Systems har ikke ansvar for direkte eller indirekte skader eller tap for kjøperen eller andre i forbindelse med fabrikasjonsfeil, materialfeil, feilaktig installasjon, programmering eller andre feil i forbindelse med den aktuelle installasjon. Vi har heller ikke ansvar for skader, indirekte eller direkte, forårsaket av for sen levering, i den grad årsaken til forsinkelsen ligger utenfor vår direkte kontroll.

Eventuelle tap av fortjeneste som følge av driftsbrudd eller feil vil ikke bli erstattet av Barcontrol Systems.

10. SUPPORT

Barcontrol Support er tilgjengelig fra mandag - fredag fra 9 til 17 og kan nås via e-mail eller telefon. Vårt supportteam er tilgjengelig for kundestøtte og tekniske spørsmål. Avtalen inkluderer også tilgang til vakttelefon utenfor ordinære åpningstider. Vakttelefon er åpen mandag - fredag fra 17 - 22, og lørdager fra 9 - 22. Vakttelefon er forbeholdt driftskritiske problemer, og alle andre henvendelser til vakttelefon vil bli fakturert et minstebeløp på kr. 350, uavhengig av størrelsesorden.